viaggio gruppo


Data la grande richiesta riproponiamo il nostro: Viaggio guidato in Giappone:  “Panorami Giapponesi”. Partenza da Salerno ad Agosto 2018. Durata: 14 giorni. Guida in lingua italiana. Luoghi visitati: Tokyo, Kyoto, Fujiyama, Tokyo, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Nagoya, Osaka, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Okayama, Kurashiki, Nara.

Viaggio di gruppo in Giappone – Agosto 2018